Deelnamevoorwaarden voor “Best Horse Award 2019”

Deelnamevoorwaarden voor “Best Horse Award 2019″

 1. Toepassingsgebied

(1) De navolgende deelnamevoorwaarden regelen de deelname aan de door Schweizer Effax GmbH, Westring 24, D-48356 Nordwalde (Schweizer Effax), ehorses.de ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, DE-49124 Georgsmarienhütte (ehorses) alsmede Pikeur Reitmoden, Brinkmann GmbH & Co.KG, Esch 19, DE-33824 Werther (Pikeur) (navolgend samen „organisator“ genoemd) met de deelnemers over de website/de link https://www.besthorseaward.com/ doorgevoerde actie „Best Horse Award 2019“ (Actie).

(2) De deelname aan deze actie is voor de deelnemer gratis.

(3) Met de deelname aan deze actie accepteren de deelnemers deze deelnamevoorwaarden.

 1. Bevoegdheid tot deelname

 

(1) Deelnamebevoegd zijn natuurlijke, meerderjarige personen met woonplaats in Nederland; minderjarige personen zijn bevoegd om deel te nemen mits de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger beschikbaar is.

(2) Niet bevoegd tot deelname zijn medewerkers van de organisatie volgens cijfer 1 (1) en hun dochterbedrijven alsmede familie van de medewerkers van deze bedrijven.

 1. Registratie door de deelnemer

(1) Als een deelnemer aan de actie wil deelnemen en de diensten van de website wil gebruiken dan moet hij zich op de website registreren. De registratie van het paard kan ook door een gevolmachtigde plaatsvervanger geschieden indien de deelnemer akkoord gaat en – als de deelnemer minderjarig is – ook zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft toegestemd.

(2) Om zich op de website te registreren klikt de deelnemer cq. de gemachtigde op de button „Registreer“. Vervolgens verschijnt een venster voor de aanmelding, waarin de naam van het paard, het geslacht, de leeftijd van het deelnemende paard, het adres van de deelnemer en een e-mail-adres voor de contactopname ingevoerd en een wachtwoord uitgekozen wordt. Na controle van deze gegevens kan de deelnemer nadat hij verklaard heeft akkoord te gaan met  deze deelnamevoorwaarden en de bepalingen van de privacybescherming de registratie door een klik op de button „Nu registreren!“ afsluiten.

(3) Met de registratie garandeert de deelnemer cq. de gemachtigde dat hij het 18de levensjaar heeft bereikt en zich bewust is van het belang van de inlichtingen, verwerking en het opslaan van de persoonlijke gegevens, alsmede dat de door hem opgegeven gegevens correct en volledig zijn.

(4) De registratie wordt afgesloten als de verificatie-e-mail, die automatisch aan het aangegeven e-mail-adres wordt gestuurd, door aanklikken wordt bevestigd (Double-opt-in-procedure).

(5) Deze deelnamevoorwaarden kunnen via de internetpagina alleen tijdens de geldigheidsduur opgevraagd worden. De organisatie beveelt de deelnemer aan om de deelnamevoorwaarden te printen of op te slaan op zijn pc. 

 1. Gebruikersaccount, profiel

(1) Door de registratie wordt een gebruikersaccount (profiel) aangemaakt. Iedere deelnemer kan alleen zelf een profiel aanmaken.

(2) Het profiel bevat de persoonlijke gegevens van de gebruiker alsmede de door hem geplaatste inhoud (teksten, foto’s en video-opnames).

(3) Van het profiel zijn naam, leeftijd en de geüploade foto’s, video’s en teksten openbaar te zien (d.w.z. ook voor niet-geregistreerde gebruikers van de website). Bovendien kan de deelnemer naar zijn persoonlijke social media kanalen verlinken.

 1. Afloop van de verkiezing

 

(1) Via het openbaar gemaakte profiel kan voor het paard van de deelnemer gestemd worden. Met de registratie neemt iedere deelnemer automatisch deel aan de verkiezing die via de website aangeboden wordt.

(2) De stemming geschiedt met een klik op de button „Nu stemmen“. Men kan met ieder eindapparaat slechts een keer per dag stemmen; meervoudige stemmingen op een dag zijn niet toegestaan.

(3) Het actietijdstip (verkiezingsfase) loopt van 01.08.2019 tot 02.09.2019

(4) De organisatie telt de stemmen continue en publiceert de officiële ranking op de internetpagina www.besthorseaward.com

(5) Het inzetten van „kiesmachines“ cq. geprogrammeerde stemmingen zijn niet toegestaan. Mocht de organisatie een gegronde verdenking hebben op gemanipuleerde stemmingen, dan heeft de organisatie het recht om zonder een bewijs te leveren de desbetreffende deelnemer uit te sluiten van de winactie.

 1. Rechten en plichten van de organisatie

 

(1) De organisatie doet haar best om de pagina op de nieuwste stand van de techniek te houden. Hiervoor zijn soms onderhoudswerkzaamheden nodig waardoor het tot beperkingen van het gebruik van de pagina kan komen. De organisatie zal dit naar mogelijkheid van tevoren aankondigen en de werkzaamheden op een tijdstip leggen waarin de interessen van de deelnemers zo weinig mogelijk gestoord worden.

(2) De organisatie behoudt zich het recht voor om de verkiezing te allen tijde zonder opgaaf van redenen op te schorten, vroegtijdig te beëindigen of te stoppen. Van dit recht wordt vooral gebruik gemaakt als een reglementaire uitvoering van de verkiezing op grond van technische of wettelijke redenen niet gewaarborgd is.

(3) De organisatie is volgens §§ 8-10 „TMG“ niet verplicht de doorgegeven of opgeslagen informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die op een activiteit in strijd met de wet wijzen als het daarbij om een vreemde inhoud gaat die door de deelnemers geplaatst  werd. Verplichtingen om informatie te verwijderen of te verbieden volgens de algemene wetten zijn hiervan uitgesloten. Zodra de organisatie te weten komt dat de inhoud een schending van het recht betekent, dat de informatie op de oorspronkelijke plaats van uitzending uit het net werd verwijderd of de toegang daartoe werd geblokkeerd of een rechtbank of een bestuur het verwijderen of het blokkeren heeft bepaald, zal de organisatie de opgeslagen informatie onmiddellijk verwijderen of de toegang blokkeren.

(4) De organisatie behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens – vooral ook de leeftijd van de deelnemers – te controleren aan de hand van geschikte of indien nodig officiële papieren. De organisatie behoudt zich verder het recht voor om een schriftelijke toestemming     van de wettelijke vertegenwoordigers over minderjarige deelnemers van deze op te vragen.

(5) Verstoot de van de deelnemer geüploade inhoud tegen de wet of maken derden aanspraak op stoppen geldend vanwege copyright, merken-, wedstrijds- of het algemene persoonlijkheidsrecht en toont de deelnemer op aanvraag van de organisatie niet aan dat hij gerechtigd is om deze inhoud openbaar te maken, dan mag de organisatie de desbetreffende inhoud of het desbetreffende profiel tijdelijk of geheel blokkeren of wissen. Hetzelfde geldt als de deelnemer herhaaldelijk verstoot tegen de deelnamebepalingen.

 1. Rechten en plichten van de deelnemer

 

(1) De deelnemer cq. zijn vertegenwoordiger die de aanmelding doet is verplicht om in het profiel alleen waarheidsgetrouwe gegevens vast te leggen, vooral over de weergave van het paard of zijn persoonlijke identiteit, en vooral om alleen een eigen e-mail-adres te gebruiken.

(2) Iedere deelnemer is verplicht om zijn actuële e-mail-adres binnen het gebied „Mijn gegevens“ te verzorgen en actueel te houden aangezien dit adres voor de communicatie met de deelnemer dwingend noodzakelijk is.

(3) De deelnemer is verplicht om de login-gegevens voor zijn account geheim te houden. Hij mag deze niet doorgeven aan derden. De organisatie zal deze gegevens – afgezien van de login op de pagina besthorseaward.com zelf- nooit aan de deelnemer vragen. Wordt de deelnemer door een derde gecontacteerd en gevraagd om de gegevens dan hoeft hij deze niet te geven en moet onmiddellijk de organisatie over deze omstandigheid informeren. Stelt de deelnemer vast dat zijn account door een onbevoegde derde wordt misbruikt, moet hij deze toestand onmiddellijk aan de organisatie melden en zijn wachtwoord veranderen.

(4) De deelnemer verplicht zich om de inhoud van alle berichten van de organisatie en alle informatie die hij in het kader van de actie ‚Best Horse Award 2019’ via de organisatie krijgt, inclusief de informatie over de bepalingen van dit contract (vertrouwelijke informatie), vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven, tenzij deze informatie voor de algemeenheid openbaar toegankelijk was of door de deelnemer werd verkregen zonder geheimhoudingsverplichting van derden, die ze noch direct noch indirect van de organisatie hebben gekregen.

(5) De deelnemer is verplicht om de door hem ingestuurde inhoud op wettelijke toelaatbaarheid te controleren, d.w.z. vooral op verstoten tegen persoonlijke rechten van derden.

(6) De deelnemer verplicht zich ook om geen handelingen door te voeren die de functie van de website kunnen belemmeren of beschadigen.

(7) De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden en zijn registratie wissen. De persoonlijke gegevens in het profiel worden in dit geval door de organisatie gewist. De deelname aan de verkiezingen wordt met de afmelding eveneens teruggetrokken en de deelnemer wordt uit de rankings verwijderd. Meldt hij zich opnieuw aan, kunnen de voorafgaande stemmen niet op het nieuwe profiel overgedragen worden.

 1. Winnaars, prijzen

(1) 5 paarden van iedere deelnemende categorie die op de pagina besthorseaward.com gedurende de actie de meeste stemmen verzamelen komen in de finale. Die vindt tijdens Horse Event op 13.09.2019 in de arena plaats. Een verkozen jury bepaalt in de grote finale iedere keer drie winnaars uit de 2 categoriën.

(2) De door de jury bepaalde winnaars, 3 privé paarden en 3 manegepaarden krijgen een eenjarig Effol-sponsoring, een eenjarig Pikeur-Eskadron sponsoring, alsmede een voedingsmiddelenadvies. De winnaars uit de desbetreffende categorie krijgen bovendien de vrije beschikking over een paardentrailer voor een jaar.
c) Onafhankelijk van de vooraf genoemde prijzen heeft de jury de mogelijkheid om speciale prijzen uit te delen aan deelnemers met opmerkelijke profielen/verhalen.
d) Onder alle kiezers worden ca. 20 kiezerprijzen (ter waarde van ca. 20,00€) tijdens de verkiezingsfase verloot.

(3) De winnaars worden persoonlijk per e-mail aangeschreven en komen op de website.

 1. Privacybescherming

(1) De organisatie doet haar best om de privésfeer en de gegevens van de deelnemers te beschermen en houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Verdere details kunnen ingezien worden in de privacybeschermingsverklaring. Deze bevat vooral informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens.

(2) De organisatie geeft de persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij de deelnemer van tevoren zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

(3) Met zijn deelname stemt de deelnemer toe dat zijn persoonlijke gegevens voor het doel van de uitvoering van de verkiezing opgeslagen worden. Bovendien gaat de deelnemer akkoord met het publiceren van zijn naam op de pagina besthorseaward.com. De gegevens van de deelnemers worden binnen drie maanden na de overhandiging van de prijzen van de pagina besthorseaward.com gewist.

(4) Bovendien maakt de organisatie geen gebruik van de gegevens en ze worden ook niet doorgegeven aan derden. Alle verleende informatie is onderworpen aan de bepalingen van de privacybescherming van de organisatie.

 1. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en aldaar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evaluëren, om verslagen over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden dienstverlening aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics van uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website afgestemde gegevens  (incl. uw IP-adres) aan Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google vermijden, indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin download en installeert http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Met betrekking tot de discussie om de inzet van analysetools met volledige IP-adressen willen wij u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „-anonymizeIp()“ gebruikt en daardoor IP-adressen alleen ingekort verder verwerkt worden om een directe personenbetrokkenheid uit te sluiten.

 1. Gebruiksrechten

(1) De exclusieve gebruiksrechten voor de website besthorseaward.com incl. de actie Best Horse Award 2019 liggen bij de organisatie. Een overname van de pagina – in het geheel of gedeeltelijk door de overname van teksten, grafieken of het design – is niet toegestaan.

(2) Zodra de deelnemer aan de organisatie inhoud overdraagt, verklaart hij dat hij de gebruiksrechten aan de ter beschikking gestelde inhoud (foto’s en teksten inclusief merken en kentekens) inclusief het recht voor het verdere licenseren in handen heeft; bovenal verklaart hij de noodzakelijke toestemmingen van de op de foto’s of in de video’s afgebeelde personen (Model release) te hebben.

(3) Met het overdragen van de inhoud aan de organisatie verklaart de deelnemer dat hij het eens is met het gebruik door de organisatie in vorm van publicatie in het kader van de actie „Best Horse Award 2019“ in alle media. Tegelijkertijd draagt de deelnemer de normale gebruiksrechten kosteloos, inhoudelijk, ruimtelijk en tijdelijk onbeperkt over aan de organisatie. Dit recht sluit een verkoop of het doorgeven aan derden uit.

 

 1. Vrijstelling

(1) De deelnemer verklaart dat de door hem op de pagina ter beschikking gestelde inhoud niet indruist tegen rechten van derden en niet verstoot tegen wetten.

(2) Mocht het door de van de deelnemer ter beschikking gestelde inhoud (vooral foto’s) of handelingen van de deelnemer tot schending van wetten of de rechten van derden komen, dan verplicht de deelnemer zich de organisatie onmiddellijk, en op het eerste verzoek van de gebruikmaking door de derde, vrij te stellen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

(1) Tenzij anders vermeld in deze deelnamevoorwaarden inclusief de navolgende bepalingen, is de organisatie aansprakelijk bij een schending van contractuële en buitencontractuële plichten volgens de wettelijke bepalingen.

(2) De organisatie is aansprakelijk voor schadevergoeding – uit welke wettelijke reden dan ook – in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij geringe nalatigheid is de organisatie aansprakelijk, indien onderworpen aan een mildere standaard van aansprakelijkheid, volgens de wettelijke voorschriften. (bv. voor zorgvuldigheid in eigen zaken) alleen

 1. a) voor schade uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid,
 1. b) voor schade uit de niet onbeduidende schending van een belangrijke contractplicht (verplichting, diens vervulling de reglementaire uitvoering van het contract überhaupt eerst mogelijk maakt en op diens nakoming de contractpartner regelmatig vertrouwt en vertrouwen mag); in dit geval is de aansprakelijkheid van de organisatie echter op de vervanging van de normaal gesproken verwachte schade begrensd.

(3) De uit lid 2 voortkomende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtschendingen door cq. ten gunste van personen, wier verschuldigen de organisatie volgens wettelijke voorschriften dient te vertegenwoordigen. Ze gelden niet als de organiatie een manco arglistig heeft verzwegen en voor eisen van de deelnemer volgens de productaansprakelijkheidswet.

 1. Geldend recht, plaats van rechtbank

(1) De betrekkingen tussen de partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

(2) Voor het geval dat beide contractpartijen kooplieden, juridische personen van het publieke recht of publiekrechtelijke „Sondervermögen“ zijn, is de plaats van rechtbank voor alle geschillen uit dit contract Münster.

 1. Contracttaal, volledigheid, salvatorische clausule

(1) Contracttaal is Nederlands.

(2) Aanvullende afspraken bestaan er op het tijdstip van sluiten van het contract niet.

(3) De ineffectiviteit van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bestemmingen niet aan.